23295 Контрольна. Хімія

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 30 грн.

19. В якому періоді, групі підгрупі періодичної системи елементів знаходиться елемент, електронна формула якого має закінчення – 3s2 3p3? До якого електронного сімейства хімічних елементів він відноситься? Визначте, яка валентність його в нормальному та збудженому стані, можливі числа оксидації. Наведіть формули його можливих оксидів і гідрооксидів, дайте характеристику хімічних властивостей цих сполук. За яким типом зв’язку утворені оксиди цього елементу?
2. Визначити молярні маси еквівалентів сульфатної кислоти в реакціях, що протікають за рівнянням:
H2SO4 + KOH > KHSO4 + H2O;
H2SO4 + 2KOH > K2SO4 + 2H2O
43. Є розчин, в 19 м3 якого міститься 18,9 г HNO3, та розчин, що містить в 19 м3 3,2 г NaOH. В якому об’ємному відношенні слід змішати розчини для отримання розчину, що має нейтральну реакцію?
49. Під час аналізу 0,8105 г сплаву добули алюміній оксид, маса якого дорівнює 0,5008 г. Обчислити масову частку алюмінію у сплаві у відсотках.
67. 20,00 см3 розчину калій хлориду невідомої концентрації реагує з 23,96 см3 0,02 н розчину арґентум нітрату. Визначте титр та молярну концентрацію розчину калій хлориду.
95. Напишіть схеми реакцій окислення бензину, толуену, етилбензену.
97. Напишіть структурні формули усіх ізомерів речовини, що має склад С4Н9ОН і назвіть їх. Із якого ізомеру можна отримати 2-метилпропаналь? Наведіть схему цієї реакції.
115. На прикладі оцтової (етанової) кислоти і етаналю покажіть найбільш суттєву відміну властивостей карбонових кислот від альдегідів. Напишіть схеми відповідних реакцій і назвіть продукти
138. Проаналізуйте відношення до дії реагенту [Ag(NH3)2]OH: а) глюкоза; б) сахароза; в) мальтоза; г) клітковини; д) 1-прпанолу. Напишіть рівняння відповідних реакцій.
150. Напишіть структурну формулу трипептиду, при повному гідрлізі якого утворюється гліцин, аланін та фенілаланін, а при частковому гідролізі – аланілгліцин і гліцилфенілаланін. Про присутність якого угрупування у цьому три пептиді при обробці його концентрованою нітратною кислотою дає поява жовтого забарвлення?

Код работы: 23295
Год написания: 2012
Объем: 15 стр.
Автор: Автор1