22713 Питання до бакалаврату

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 20 грн.

УВАГА!!!!!! Вартість вказана для блоку питань з однієї дисципліни!!!!!Питання до бакалаврату.
І питання
Дисципліни ‘Політична економія’, ‘Історія економічних вчень’, ‘Мікроекономіка’, ‘Макроекономіка’:
1. Виробництво та економіка. Просте та розширене виробництво.
2. Виробництво та економіка. Виробництво, розподіл, обмін та споживання.
3. Ринок та умови його виникнення. Суб’єкти ринкового господарства.
4. Виробництво. Фактори виробництва: праця, капітал, земля, підприємництво.
5. Національна економіка України та роль держави в ринковій економіці.
6. Людина й економіка. Модель людини в економічній теорії.
Дисципліна ‘Маркетингова товарна політика’:
1. Як розрахувати широту асортименту, глибину асортименту, насиченість асортименту?
2. Які маркетингові стратегії товарної політики застосовуються на стадіях впровадження і зростання продажу товарів?
3. Які основні завдання тактики товарної політики та стратегії товарної політики?
4. Дайте визначення поняття ‘товар ринкової новизни’. Як визначається ступінь ринкової новизни товару? На яких фазах життєвого циклу товару знаходиться товар ринкової новизни та товар, який ще має ознаки товару ринкової новизни, але одночасно придбає зростаючу чисельність характеристик традиційних товарів, а також традиційний товар?
5. Які існують типи товарної марки? Які елементи належать до фірмового стилю? Які позначення товарного знаку не можуть одержати державну правову охорону?
6. Які торгові знаки не можуть бути зареєстрованими Держпатентом? Який порядок одержання свідоцтва на державну охорону товарного знаку?
7. Які функції виконує пакування товарів та які фактори впливають на прийняття рішення про пакування товару?
8. Розкрийте сутність таких властивостей товару: функціональні, надійнісні, ергономічні, естетичні, гігієнічні.
Дисципліна ‘Маркетингова політика комунікацій’:
1. Що являють собою маркетингові комунікації?
2. Інструменти комунікаційної політики.
3. Планування маркетингових комунікацій.
4. Сутність реклами. Основні ознаки реклами.
5. Цілі та завдання стимулювання збуту. Засоби стимулювання збуту.
6. Які методи ПР ви знаєте? У яких цілях і які організації використовують ПР?
7. Виставки і ярмарки як засіб роботи з громадськістю. Основні типи виставок і ярмарок.
8. Сутність, завдання та перспективи прямого маркетингу. Переваги та недоліки прямого маркетингу
9. Види персонального продажу. Організація та форми персонального продажу.
10. Реклама на місці продажу як елемент марчендайзингу.
ІІ питання.
Дисципліна ‘Основи маркетингу на транспорті’:
1. Аналіз кон’юнктури ринку авіатранспортної продукції.
2. Вивчення альтернативних видів транспорту як конкурентів.
3. Відмінні характеристики транспортних послуг.
4. Джерела інформації про конкурентів.
5. Дослідження конкурентоспроможності послуг у пасажирських перевезеннях. 6. Дослідження та розробка послуг на транспорті.
7. Етапи маркетингового дослідження ринку пасажирських перевезень.
8. Класифікація факторів, що впливають на попит пасажирських перевезень
9. Комплексні показники кон’юнктури світового ринку авіатранспортної продукції.
10.Методи маркетингових досліджень у сфері пасажирських перевезень11.Напрямки маркетингових досліджень пасажирських перевезень.
12.Нужда та потреби на транспорті.
13.Особливості маркетингу на транспорті.
14.Предмет та об’єкт вивчення маркетингу транспортних послуг.
15.Ринок авіатранспортної продукції.
16.Розвиток транспорту в Україні.
17. Сфери впливу учасників авіаперевезень на споживачів.
18.Транспорт та основи транспортної діяльності.
Дисципліна ‘Маркетингові дослідження’:
1. Маркетингові дослідження в системі маркетингових рішень.
2. Етапи маркетингових досліджень
3. Формування цілей та проблем маркетингових досліджень.
4. Польові маркетингові дослідження.
5. Експертні методи в маркетингових дослідженнях.
6. Статистичні методи в маркетингових дослідженнях.
7. Прогнозування в маркетингу.
8. Дослідження економічної кон’юнктури.
9. Дослідження конкуренції.
10.Економетричні методи в маркетингових дослідженнях.
Дисципліна ‘Товарознавство’:
1. Поняття товарознавства. Визначення та метод.
2. Продукція. Визначення та види продукції.
3. Види класифікації.
4. Товар. Товар, як об’єкт торговельного права.
5. Кодування товарів.
6. Визначення асортиментів товарів.
7. Види стандартів.
8. Показники надійності.
9. Оцінка якості.
10. Строки служби та строки придатності.
11. Ціна. Ціна, як грошове вираження вартості товару.
12. Вартість товару.
13. Носії інформації про товар.
14. Тара. Основні поняття тари.
15. Класифікація вантажів.
16. Товарні склади. Види складів.
Дисципліна ‘Економетрія’:
1. Зв’язок економетрії зі статистикою, бізнес-плануванням, маркетинговими дослідженнями.
2. Статистична база економетричних моделей.
3. Макро-та мікроеконометричні дані й основи агрегування.
4. Основні типи економетричних моделей і їх зв’язок з іншими моделями
5. Кореляція і регресія, аналіз часових рядів.
6. Системи економетричних рівнянь для прогнозів, прийняття рішень і імітації.
7. Виробнича функція Кобба-Дугласа, зведення її до лінійного вигляду і введення в неї динаміки.
8. Статистичний і динамічний аналіз пропозиції і ризику.
9. Кількісний і якісний аналіз ризику економетричними методами.
10.Статистичні методи аналізу ризику з використанням економетричних моделей.
Дисципліна ‘Логістика’:
1. Що таке ‘Логістика’ як наукова та прикладна дисципліна?
2. Що таке матеріальний потік? Приклад.
3. Що таке логістична операція? Приклад.
4. Концепція логістики.
5. Логістичні системи.
6. Шість правил логістики.
7. Логістика збуту.
8. Транспортна логістика.
9. Заготівельна логістика.
10.Виробнича логістика.
11.Запаси в логістиці.
12.Склади в логістиці.
Дисципліна ‘Інфраструктура товарного ринку’:
1. Характеристика товару.
2. Що таке ринок? Види ринків.
3. Види економічних систем, їх характеристика.
4. Складові інфраструктури товарного ринку.
5. Суб’єкти і об’єкти товарного ринку.
6. Сутність і місце оптової торгівлі в ринковому процесі.
7. Виставки і ярмарки, як вид оптової торгівлі.
8. Види посередників, їх обов’язки і права.
9. Сутність роздрібної торгівлі.
10.Функції товарних бірж.
11.Сфера послуг. Особливості цього виду діяльності.
12.Оренда. Види орендних угод.
13.Поняття лізингу. Сутність лізингової діяльності.
Дисципліна ‘Промисловий маркетинг’:
1. Поняття ‘Промисловий маркетинг’ і його значення.
2. Відмінні особливості промислового маркетингу.
3. Класифікація товарів виробничого призначення та послуг.
4. Класифікація промислових ринків та їх особливості.
5. Маркетингові дослідження промислових ринків.
6. Характеристики промислового попиту.
7. Функція закупівлі в промисловому середовищі.
8. Відмінні особливості промислової закупівлі.
9.Види ситуацій здійснення закупівель у промисловому середовищі. 10.Закупівельний центр: склад і ролі діючих лиць.
11 .Макросегментування промислового ринку.
12.Мікросегментування промислового ринку.
13.Процес сегментування промисловго ринку.
14.Позиціонування промислових продуктів.
15.Марочні рішення для промислових продуктів.
16.Упакування та маркування промислових продуктів.
17.Причини невдач нових промислових продуктів.
18.Життєвий цикл промислового продукту (ЖЦТТ).
19.Цінова політика промислових компаній.
20.Визначення продажної ціни на промисловий продукт.
21 .Визначення промислових каналів розподілу.
22.Типи промислових посередників.
23.Роль логістики в реалізації стратегії промислового розподілення.
24.Промислові маркетингові комунікації.
25.Процес промислової комунікації і його етапи.
26.Особливості промислової реклами.
27.Персональні продажі та їх значення в промисловому маркетингу.
28. У правління службового збуту в промислових компаніях.
29.Порівняльна характеристика промислового і споживчого ринків.
30.Вертикальна інтеграція промислових фірм.
31. Основні принципи поведінки промислових фірм.
З2.Основні форми співробітництва промислових фірм.
33.Основні види промислових фірм у ринковій економіці.
З4.Монополістична структура промисловості України.
З5.Інноваційна політика в Україні та її вплив на розвиток промисловості.
Дисципліна ‘Маркетинг’:
1. Еволюція маркетингу та основні відмінності його від збуту.
2. Нестаток, потреба, попит.
3. Форми прояву потреби.
4. Схема прийняття рішень при покупці товару споживачем.
5. Види рішень при покупці товару.
6. Маркетингові цілі підприємства.
7. Які існують підстави для позиціонування?
8. Які основні положення правильної маркетингової політики?
9. У чому полягає підхід Портера до формування стратегій?
10.Що являє собою типологія товарів по методу БКГ?
11.Які зміни в сучасній економіці підтверджують важливість формування стратегій ціноутворення?
12.Чим відрізняються витратний і ціннісний підхід до ціноутворення?
13.У чому полягають недоліки витратного методу ціноутворення?
14.Які існують групи споживачів по їх сприйнятливості до цін?
15.У чому складається відмінність маркетингу від економіки і менеджменту?
16.Що таке ринок, його функції?
17.Що означає поняття рівень домагань споживача?
18.У чому складаються специфічні особливості сучасного стану рішень по придбанню товару?
19.Які основні етапи процесу прийняття рішень?
20.Що таке цілі і які їхні основні властивості?
21.Що являє собою ЛПР і які його особливості?
22.Що являє собою рутинні, стандартні й унікальні рішення?
23.Які основні способи сегментації ринку?
24.У чому полягає особливість міжнародної сегментації?
25.На чому заснований взаємозв’язок категорій нестаток, потреба, попит?
26.Що являють собою функціональні потреби?
27.Що являють собою психофізіологічні потреби?
28.Що являють собою соціальні потреби?
29.Що являють собою економічні потреби?
30.Які основні джерела маркетингової інформації існують у даний час?

Код работы: 22713
Год написания: 2011
Объем: 200 стр.
Автор: Автор1